۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
شرح وظايف واحد

شرح وظايف واحد كارگزيني

*انجام مكاتبات اداري اعم از  گواهي اشتغال به كار ،اعلام شروع به كارپرسنل،صدور ابلاغ پرسنل انجام مكاتبات نقل و انتقال

*كنترل چارت سازماني شبكه

*صدور احكام پرسنلي (انتصاب ،انتقال،ماموريت مرخصي بدون حقوق و...)

*تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي

*انجام امور مربوط به پرسنل جديد الاستخدام

*انجام امور مربوط به بازنشستگي

*تكميل فرم تمديد قرارداد پيماني

*انجام امور مربوط به ارزشيابي پرسنل

*بررسي پرونده ها جهت طرح در كميته طبقه بندي مشاغل

*انجام امور مربوط به انتقال و ماموريت پرسنل

*انجام امور محوله به دستور رئيس امور اداري

*انجام امور مربوط به پرسنل مشمول طرح با هماهنگي با گسترش

*ارزشيابي و تسويه حساب پرسنل قراردادي

 

*صدور گواهي انجام كار جهت پرداخت حقوق  پرسنل

*دريافت اطلاعات دقيق از سامانه آموزش كاركنان

*ثبت اطلاعيه به كليه پرسنل مراكز

*اطلاعيه ثبت نام دوره هاي آموزشي به پرسنل ستادي و مراكز

*رفع اشكال پرسنل در خصوص عضويت و موارد ثبت نام آزمونها

*تهيه خلاصه اطلاعات پرسنلي در خصوص : ارتقاء رتبه هاي شغلي ، اعمال مدرك تحصيلي ، تبديل وضعيت ، ارتقاء رتبه هاي خبره وعالي

*تهيه صورتجلسه در خصوص ارتقاء رتبه ها

*تهيه نامه هاي مربوط به واحد كارگزيني به همراه اسكن ضمائم آن

*تشكيل پرونده جهت افراد طرحي جديدالورود و امور مربوط به نامه نگاري آن جهت شروع بكار

 *ارائه گزارش موارد مرخصي ، غيبت و كسر كار ساعت كار كرد كاركنان و تهيه گزارش حضور و غياب كاركنان و ارائه به مديريت جهت اعلام نظر

*تهيه جدول مربوط به شيفت پرسنل موظف بر اسا تاريخ هاي ارائه شده توسط مسئولين

*صدور كارت حضور و غياب براي پرسنل مراكز و نظارت بر نحوه ثبت حضور و غياب كاركنان و جلوگيري از تخلفات مربوطه

*تهيه نرم افزار اعلام ذخيره مرخصي سالانه كاركنان

*انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق

*همكاري در رابطه با ورود اطلاعات مربوط به ارزشيابي پرسنل
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/07
تعداد بازدید:
176
Powered by DorsaPortal