۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
شرح وظايف واحد

واحد امور مالي

شرح وظايف:

1 – سرپرستي ونظارت بر اجراي كامل روشها ،سيستمهاوخط ومشي هاي مالي شبكه در واحد امور مالي

2- كنترل وتاييد كليه اسناد حسابداري صادره

3- كنترل وضعيت نقدينگي شبكه واتخاذ ترتيبات لازم جهت اخذ اعتبارات ازدانشگاه

4- پيگيري وصول مطالبات بيمه هاي طرف قرارداد

5- نظارت بر ثبت ونگهداري مناسب دفاتر قانوني و تهيه تراز آزمايشي ماهيانه

6- نظارت بر اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي مصوب آيين نامه مالي معاملاتي

شرح وظايف :

1- بررسي و تاييد اسناد حسابداري و ارائه تراز آزمايشي ماهانه

2- بررسي و تاييد كليه پرداخت ها با توجه به آيين نامه ها ومجوزهاي مربوطه

3- نظارت بر بستن حسابهاي پايان سال

4- بررسي و تاييد اعلاميه بدهكار وبستانكار صادره توسط بانك

5- اتخاذ ترتيبات لازم جهت تهيه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانوني وجوابگويي به آنان

6- نظارت  بر نحوه عمل هريك از كاركنان  و حصول اطمينان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظايف تعيين شده

7- پيشنهاد كلاسهاي آموزشي  به منظور آموزش كاركنان امور مالي

8- اتخاذ ترتيبات مقتضي جهت پرداخت به موقع تعهدات شبكه

9-همكاري و تشريك مساعي با مديريت امورمالي در جهت بهبود روشها و سيستم هاي مالي

10- ارائه پيشنهاد به مدير امور مالي در خصوص تامين نيروي انساني مورد نياز واحد مربوطه

11- پيشنهاد ايجاد ، حذف يا تغيير در حسابهاي مالي به مدير امور مالي

12- نظارت بر نگهداري مناسب اسناد ، دفاتر ومدارك و پرونده هاي مالي

 

شرح وظايف مسئول و كارشناس  دايره حقوق و مزايا

1- گردآوري كليه آيين نامه، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلين و بازنشستگان و به روز نمودن آنها

2- نظارت و تهيه و تنظيم ليست هاي مكانيزه حقوق شاغلين و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداري وجوه و تامين اعتبار

3- همكاري با واحد كارگزيني جهت تسهيل در تنظيم گواهي انجام كار ماهانه پرسنل و تكميل پرونده بازنشستگان جديد دانشگاه

4- اخذ گواهي انجام كار ماهانه شاغلين از كارگزيني و نظارت بر بايگاني كردن يك نسخه از آن به نحو مطلوب

5- اخذ ليست ماهانه حقوق و دستمزد از سيستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به اداره حسابداري وجوه و تامين اعتبار

6- نظارت بر تسليم ديسكت و ليست حقوق و ليست تغييرات حقوق ماهانه به سازمان هاي ذي ربط

7- ارائه گزارش هاي پرسنلي مقطعي مورد نياز مسئولين مافوق

8- همكاري با كارشناس مسئول دفترداري در مورد مشخص نمودن ميزان بدهي پرسنل شاغل و بازنشسته به دانشگاه (وام-مساعده)

9- نظارت و به روزنمودن اطلاعات مكانيزه پرونده پرسنلي هر يك از كاركنان

10- نظارت و تهيه و تنظيم ليست و محاسبه حق ماموريت شاغلين اعزامي به شهرستانها

11- نظارت و تهيه ليست محاسبه تسويه حساب شاغلين

12- نظارت و تهيه ليستهاي ذخيره مرخصي استفاده نشده ،بازخريد سنوات خدمت و ساير مطالبات شاغلين در پايان سال

13-  نظارت و صدوراسناد حسابداري حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي مربوط به شاغلين از جمله سنوات خدمت و …

14-  نظارت و صدور اسناد حسابداري ذخاير و مطالبات كاركنان در پايان سال مالي

15-  نظارت بر بايگاني يك نسخه از ليستهاي مكانيزه حقوق و مستمري

16 – نظارت و تهيه ليست تعديل مالياتي حقوق شاغلين در پايان سال مالي

17-  نظارت و تهيه ….

انجام ساير وظايف مرتبط محوله از جانب رئيس امور مالي كه با توجه به نوع وظايف ، انجام آن توسط شخص امكان پذير نباشد.

شرح وظايف مسئول اعتبارات و دفترداري

*- تهيه و تنظيم كليه صورت خلاصه هاي لازم و بررسي محاسبات انجام شده جهت صدور اسناد حسابداري

*- تشخيص حسابها

*- صدوراسناد حسابداري باتوجه به نظام مالي مدون دانشگاه

*- اتخاذ ترتيبات لازم به منظور ثبت بموقع حسابها و نگهداري دفاتر قانوني

*- ارائه گزارشهاي لازم به مراجع استفاده كننده

*- نگاهداري مناسب اسناد و مدارك مالي

*- ثبت ونگهداري دفاتر قانوني و تهيه تراز هاي آزمايشي ماهانه

*- بررسي و تامين اعتبار كليه درخواستهاي هزينه اي و سرمايه اي كه تعهد پرداخت ايجاد ميكنند

شرح وظايف :

1- كنترل اسناد حسابداري مكانيزه با پيش نويس مربوطه و رفع اشكالات احتمالي و صدور آنها

2- همكاري با ساير واحدهاي امور مالي در زمينه صدور اسناد حسابداري لازم

3- اتخاذ ترتيبات مناسب به منظور تدارك و پلمپ بموقع دفاتر قانوني

4- ثبت دفاتر قانوني با رعايت آيين نامه مربوطه و نگهداري دفاتر كل و روزنامه بر اساس ضوابط قانوني

5- تهيه و تنظيم اطلاعات مقطعي مورد نياز مسئولين مافوق و يا ساير واحدها زير نظر رييس امورمالي

6- قراردادن مناسب اسناد حسابداري به ترتيب شماره سريال در زونكن هاي مربوطه

7- تاييد اسناد پرداخت با ايجاد تعهد با توجه به نظام نوين مالي جديد شبكه

8- ممهورنمودن و درج شماره به  كليه مدارك و ضمائم مربوط در سند حسابداري

شرح وظايف كارشناس درآمد

– آشنايي كامل با آئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه وساير مقررات وقوانين مربوط با امور مالي

– رسيدگي به اسناد درآمد وكنترل آنها با صورت حسابها

– كنترل وثبت عمليات درآمد مراكز تابعه در دفاتر و يا نرم افزار رايانه مربوطه

– دريافت قبوض ، صفر صندوق وثبت در درفاتر ويارايانه براساس تعداد وسريال تحويلي

– دريافت مدارك وآمار قبوض صادره مصرفي ماهانه مراكز وثبت عمليات در دفاتر وحسابرسي از مدارك ارسالي به امورمالي شبكه

– تهيه گزارش ماهانه مصرف قبوض وميزان درآمدهاي نقدي وبيمه اي وارسال به دانشگاه

– دريافت فيشهاي واريزي درآمد نقدي از متصديان پذيرش( صندوق) مراكز وساير واريزيها برابر مقررات وثبت سند مربوطه

– دريافت صورتحساب بانكي در آمد شبكه از بانك وكنترل ومطابقت با فيشهاي واريزي وتهيه صورت مغايريت بانكي حساب درآمد.

– ارسال در آمد شبكه به حساب در آمد دانشگاه بصورت ماهيانه

-تهيه وتنظيم صورتحساب وتراز مالي درآمد ماهيانه شبكه وارسال به امور مالي دانشگاه

– تهيه آمار ماهيانه وسالينه درآمد شبكه ، محاسبه درصد افزايش ويا كاهش درآمد وپيگيري علت كاهش وافزايش در آمد مربوطه

-نظارت بر تنظيم صورتحساب هاي بيمه اي وارسال به موقع به سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد وثبت در دفاتر ويا رايانه

-پيگيري دريافت مطالبات از سازمانهاي بيمه گر وساير موسسات طرف قرار داد

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
301
Powered by DorsaPortal