۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
شرح وظايف واحد

واحد حراست شبكه

شرح وظايف:

حراست به عنوان چشم مدير در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتي كه به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي براي مديريت محسوب شود . البته بسيار روشن است كه مسئولين حراست ، زماني مي توانند در اين خصوص موفق باشند كه از علم ، تخصص ،درايت و روشن بيني خوبي برخوردار باشند .
دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اهداف و تشكيلات سازماني خاص به عنوان يك مجموعه اجرائي و نظارتي از مصاديق بارز و حيطه شمول اصول و قواعد مذكور بوده و به لحاظ ويژگيها، وظايف و جايگاه سازماني بعنوان يكي از زير مجموعه هاي تشكيلاتي، مستقيماً يا به صورت غير مستقيم و نامحسوس وظايف خطيري در ارتباط با سالم سازي محيط كار و كنترل كيفي و كمي كاركنان ، بررسي و احراز تخلفات اداري مالي ، حفاظت از تاسيسات و اماكن ، اسناد و مدارك را عهده دار مي باشد.بنابراين سياست و روش حراستي اجمالاً مبتني به موارد ذيل خواهد بود:
1- اهتمام و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب ، تبليغ تفكرات بسيجي ، بذل مساعي و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس اسلامي به عنوان اساسي ترين وظيفه دستگاه حراست.
2- ممانعت و اعراض از اعمال و تعصبات خشك و بي مورد و روشهاي تنگ نظرانه و متحجرانه و هرگونه انحصار طلبي در انجام وظايف سازماني واحد.
3- مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان محرم امن براي عموم ( مسئولين ، مديران ، كاركنان و ارباب رجوع) به منظور انعكاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواستهاي مشروع آنان و تلاش در رسيدگي و اقدامات لازم مطابق ضوابط براي اجابت درخواستهاي منطقي و قانوني مشاراليهم.
4- شناسيائي نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهيد و ارايه راه كارها و خط مشي هاي مناسب در جهت رفع نارسائي ها و مشكلات موجود به مدير دستگاه
5- رعايت كامل و دقيق شرح وظايف و دستورالعملهاي اجرائي و بهره برداري كامل از تجارب مكتسب.
6- همكاري تنگاتنگ و صميمانه با مقامات و ديگران در تحقق اهداف سازماني و اهتمام و تلاش در القاء و تبين جايگاه حراست به عنوان مشاورين امين و نستوه به مديران و بذل مساعي مشترك در تبادر و تحقق اين ايده كه : مديران و مسئولين حراست براي همديگر مي باشند نه در مقابل و رو در روي هم.
7- شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در اينكه اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متكي به اسناد و مدارك قابل استناد مي باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غير مستند و غير موجه جداً پرهيز و اجتناب خواهد شد.
8- توجه و اهتمام مستمر و كامل در جهت سالم سازي محيط كاري و اداري سازمان و جلوگيري از بروز جو تشنج و تهديد و ارعاب وحشت براي جلوگيري از تقليل بازده و اعتماد كاري كاركنان ، اعتماد كامل متقابل و حسن ظن به يكديگر.
9- اهتمام و به كارگيري امر به معروف و نهي از منكر در همه امور.
تعريف حراست
حراست در لغت به معناي پاسداري و مراقبت كردن مي باشد . از لحاظ عرف اداري حراست به نهادي گفته مي شود كه در قلب تشكيلات يك سازمان وجود داشته و وظيفه خطير مراقبت از سلامت اجزاي ريز و درشت آن تشكيلات را در برابر انواع و اقسام انحراف هاي موجود به عهده دارد .

وظايف حراست

1- حراست پشتوانه محكمي براي سلامت جامعه اداري
2- وظايف مديريت حراست براي رسيدن به اهداف
3- نقش حراست در پيشگيري از وقوع تخلف ها
4- جلوگيري از بروز انواع فساد در سيستم اداري
5- حفظ سلامت مديريت به معناي يك جايگاه حاكميتي در خدمت سيستم
6- تعيين صلاحيت پرسنل در پستهاي مديريتي طبق دستورالعملهاي مربوطه
7- حفاظت از اخبار، اسناد و مدارك طبقه بندي شده
8- ارائه مشاوره امنيتي به سطوح مديريتي
9- طبقه بندي و كنترل تاسيسات و اماكن دستگاه
10- شناسائي عوامل و عناصر ايجادكننده نارضايتي
11- پيش بيني و پيشگيري از تحركات ضد امنيتي
12- تدوين دستورالعملهاي حفاظتي

الف ) حراست پشتوانه اي محكم براي سلامت جامعه اداري
وظيفه اصلي حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ؛ چرا كه هر سازماني جهت نيل به اهداف خود به سلامت دروني و بيروني نياز دارد . از آنجا كه سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگي ها و تهديد هاي دروني و نفوذي است ، براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي هستيم كه با دقت زياد اولاً : از نفوذ آفت ها به داخل سيستم جلوگيري كند . ثانياً : با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني ، زمينه هاي علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد .
بنابراين حضور حراست در عرصه فرآيندهاي سازماني ، همواره در جهت دستيابي به دو هدف عمده زير است :
1 – هدف كلان و راهبردي : حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظورپيش برد اهداف سازمان
2 – اهداف عملياتي : همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي موثر و اطلاع رساني به موقع ، اعمال نظارت ها و انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان.

ب) وظايف مديريت حراست براي رسيدن به اهداف
– اطلاع رساني به موقع از وضعيت سيستم به مراجع ذي صلاح
– حفاظت از اماكن ، تأسيسات و تجهيزات
– حفاظت از اسناد
– حفاظت از كاركنان
– انجام مأموريت هاي محوله
حراست به عنوان مشاور مديريت : حراست به عنوان چشم مدير در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتي كه به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي براي مديريت محسوب شود . البته بسيار روشن است كه مسئولين حراست ، زماني مي توانند در اين خصوص موفق باشند كه از علم ، تخصص ،درايت و روشن بيني خوبي برخوردار باشند .
حفاظت از پرسنل: وظيفه نيروي انساني،رسيدن به اهداف سازماني است ولي وظيفه حراستها حفظ سلامت نيروي انساني است.
احقاق حقوق كاركنان : از نظر علم مديريت ، سازماني مي تواند موفق و پويا و پيش رو با شد كه كاركناني با انگيزه و راضي داشته باشد ، زيرا از كارمند و يا كارگر ناراضي ، خلاقيت و ابتكار به وجود نمي آيد .
بنابراين مي بايست به منشأنارضايتي هاي كاركنان توجه نموده و چنانچه اين نارضايتي ها ناشي از سوء مديريت مدير مجموعه باشد نسبت به توجيه مديريت و اصلاح روش آن اقدام كند . بديهي است حراست مي تواند از اين طريق ، خدمات قابل توجهي به مديريت ، كاركنان مجموعه و در كل به نظام مفهومي اسلامي ارائه نمايد .

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍احقاق حقوق ارباب رجوع : يكي از دلايل تأسيس ادارات و سازمانها وارگانها ، ارائه خدمات به مردم مي باشد و از طرف ديگر توجه و دقت در رضايت مندي ارباب رجوع .
شايسته سالاري (كمك به انتصاب افراد شايسته ) : طبق قانون ، انتصاب مسئولين به پست هاي حساس و مسئولين بخش هاي مختلف اداري ، بايد پس از تعيين صلاحيت حراست دستگاه صورت گيرد.

ج) نقش حراست در پيش گيري از وقوع تخلف ها
حراست به منظور پيشگيري از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زير مي باشد
اول : نقش هشدار دهنده يا پيشگيري كننده .
دوم : نقش اصلاح كننده يا درمان كننده .
سوم : نقش جداكننده از سيستم .
اين وظيفه خطير حراست از جهاتي شبيه به نهادهاي بهداشتي درماني است چنانچه اين نهاد در ابتدا سعي بر آن دارد كه ابتدا از هر آلودگي و بيماري پيشگيري نمايد و در مرحله بعد اگر احتمالاً كسي آلوده شد او را درمان نمايد و در نهايت اگر دو روش قبلي موثر واقع نشد او را همچون يك عضو مرده و فاسد شده بدن ازسيستم جدا كرده و دور بياندازد ،چنين نقشي را حراست در سازمان ايفاد مي كند . حراست در هر سازمان با پيش بيني نوع تخلف ها و جرايمي كه ممكن است در آن سازمان به وقوع بپيوندد سعي مي كند به انحاء مختلف ، چشم و گوش كاركنان آن سازمان را به روي دام ها و كمين هاي سر راه گشوده و آنها را هوشيار و آگاه سازد .با اين كارها اولاً : جلوي خسارت هاي احتمالي كه مسلّماً هزينه هاي سنگيني براي سيستم دربرخواهد داشت، گرفته مي شود . ثانياً : به اين وسيله جلوي انتشار تخلف ها و انحراف ها در بين كاركنان گرفته مي شود .

د) جلوگيري از بروز انواع فساد اداري
مفهوم كلي فساد اداري از ديدگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي :عبارت است از اقدام هاي مأموران دولتي با هدف انتفاع وبهره برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا در قبال دريافت مال خود و يا اشخاص ديگر كه از راههاي زير انجام مي پذيرد :
– نقض قوانين و مقررات اداري .
– تغيير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري .
– تغيير در قوانين و مقررات اداري .
– خودداري ، كند كاري يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع .
– تسهيل و يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران .

انواع فساد :

الف : فساد خرد و كلان :
فساد كلان ، فسادي است كه توسط مقام هاي مافوق اداري به صورت باندي و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بيشترجنبه فساد سياسي يا حاكميتي دارد .
فساد خرد ، فسادي است كه توسط كاركنان جزء صورت مي گيرد .
ب : فساد سازمان يافته و فساد فردي :
در فساد سازمان يافته وجه (رشوه ) مورد نياز و دريافت كننده در سيستم اداري مشخص است و پرداخت وجه ، انجام كار را تضمين مي كند .
در فساد فردي پايه به چند مأمور دولتي مبالغي پرداخت شود و ضمانتي هم براي اجراي قطعي خواسته رشوه دهنده نيست .
ج : فساد قاعده مند و فساد غالب :
فساد قاعده مند: فسادي است كه احتمال كشف و مجازات در آن كاهش و انگيزه هاي فساد افزايش مي يابد .
فساد غالب : فسادي است كه سراسر دستگاههاي دولتي را فرا گرفته باشد .

ريشه يابي برخي عوامل سازماني در ترويج فساد :

1 – عدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليت هاي نظام اداري : هرچه در يك سيستم باز ،
عدم شفافيت و پاسخگويي نسبت به ارباب رجوع و كل مجموعه و خصوصاً به سيستم هاي نظارتي بيشتر باشد به همان تناسب فساد اداري افزايش خواهد يافت وبالعكس هرچه ضريب پاسخگويي در يك سيستم بيشتر باشد فساد اداري كمتري درآن سازمان جريان خواهدداشت. البته بايد توجه داشت كه اين مهم درسطوح عالي سازمان ازاهميت بيشتري برخوردارمي باشد و هر چه مديران عالي بيشتر به اين موضوع متعهد وملتزم باشندسطوح مياني واجرايي نسبت به سازمان و ارباب رجوع و حتي مافوق هاي خود پاسخگوتر خواهند بود.
2- اعطاي اختيارات بيش از حد به مديران :در بعضي از سيستم ها ديده مي شود كه مديري هم مسئول اجرايي امورات در سيستم بوده و هم وظيفه نظارت و بازرسي را برعهده دارد و اين مسأله سبب فقدان شفافيت و عدم پاسخگويي صحيح در آن سازمان شده است .
3 – عدم ثبات در مديريت : وقتي كه مدير جايگاه خود را متزلزل ديد اين مسأله سبب كاهش انگيزه وي نسبت به امور محوله به وي خواهد شد . كاهش انگيزه كاري سبب به وجود آمدن فساد اداري خواهد شد .
4 – عدم وجود امنيت شغلي براي كاركنان .
5 – نارسايي ، پيچيدگي ، تناقض و ابهام در قوانين و مقررات اداري .
6 – عدم وجود نظام شايسته سالاري در عزل و نصب ها : يكي از مهمترين عوامل بروز فساد اداري از لحاظ رفتار سازماني ، نبود فضاي شايسته سالاري در منصب هاي سازماني است .
7 – ناكارآمدي وضعف نظام اداري .
8 – بي كفايتي حرفه اي كاركنان .
9 – باند بازي .
10- عدم وجود نظام هاي صحيح انگيزشي و تشويق و تنبيه در اداره ها .
11- ضعف دانش و تخصص مديران .

پيشنهاد هاي مديريت حراست در جهت كاهش بروز عوامل سازماني ترويج فساد در سيستم :

1 – شفاف سازي قوانين .
2 – استقرار نظامهاي سنجش عملكرد كاركنان .
3 – شايسته سالاري در عزل و نصب ها .
4 – مشاركت دادن كاركنان در اداره امور .
5 – ملزم ساختن واحدها به پاسخگويي .

برخي عوامل فرهنگي و اجتماعي فساد اداري :

1 – ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي .
2 – رواج مادي گرايي .
3 – قوي بودن پيوندهاي فاميلي و قبيله اي .
4 – سطح پايين اخلاقيات در جامعه .
5 – فقدان فرهنگ پاسخ گويي .
6 – نقص مجموعه نظارت هاي حسابرسي و اطلاعات نامربوط .

راهكارهاي پيشنهادي مديريت حراست براي پيشگيري از عوامل فساد فرهنگي ، اجتماعي :

1 – ترويج فرهنگ اسلامي .
2 – ترويج فرهنگ وظيفه شناسي و وجدان كاري .

3 – آگاه ساختن مردم به قوانين و مقررات و حقوق شهروندي .
4 – افزايش سطح اطلاع رساني به مردم و ارتقاي پاسخ گويي دستگاههاي اجرايي .

منشور اخلاقي و سازماني حراست

1) عمل به احكام و موازين دين مبين اسلام
2) رعايت قوانين و مقررات و ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري ، قانون گرائي و تعميم آن در سازمان
3) تلاش در تامين امنيت شغلي مديران و كاركنان
4) رعايت اصل احترام و تكريم ارباب رجوع
5) رعايت حريم خصوصي افراد و تلاش در جهت حفظ ابرو و اسرار كاركنان
6) تلاش در جهت استقرار شايسته سالاري با تكيه بر شناسائي و معرفي كاركنان متعهد و متخصص
7) تعامل و همكاري با مديران جهت تحقق اهداف سازماني
8) تلاش مجدانه در شناسائي و پيشگيري از آسيب هاي سازمان
9) شناسائي متخلفان و قانون گريزان و برخورد متناسب و قانوني با آنان
10) بهره مندي از نگرشي كلان و برنامه ريزي متناسب با فن آوري هاي روز
11) توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسي گزارشهاي رسيده و اطلاع رساني به موقع
12) اهتمام به تحقق بخشيدن سه شعار اساسي : حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو
13) انجام ماموريتهاي محوله
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
219
Powered by DorsaPortal