۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو بالا معاونت آموزشیمنو بالا معاونت آموزشی
صفحه اصلي پرتال
ورود اعضا / عضويت
پست الكترونيك
اعضاي هيات علمي
Collapse منو جديد آموزشمنو جديد آموزش
خانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت</span>معرفي معاونت
معاون آموزشي،پژوهشي
مسئول دفتر
اعضاي هيئت علمي
برنامه استراتژيك
گزارش عملكرد
آئين نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت آموزش و تحقيقات</span>مديريت آموزش و تحقيقات
مدير آموزش و تحقيقات
اداره خدمات آموزشي و دانش آموختگان
آئين نامه ها، فرآيند ها و برنامه هاي آموزشي
كارشناسان واحد پژوهش و ارزيابي تحقيقات
آئين نامه ها و دستورالعمل هاي پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح هاي تحقيقاتي دانشكده</span>طرح هاي تحقيقاتي دانشكده
طرح هاي تحقيقاتي سال 1396
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح هاي تحقيقاتي سال 1397</span>طرح هاي تحقيقاتي سال 1397
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سه ماهه اول
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سه ماهه دوم
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سه ماهه سوم
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سه ماهه چهارم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي</span>مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
معرفي
شرح وظايف
همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
برنامه ريزي
استعداد درخشان
ارزشيابي اساتيد
توانمندسازي اعضاي هيأت علمي
آموزش مجازي
ارزيابي دروني
المپياد علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته دانش پژوهي</span>كميته دانش پژوهي
معرفي
برنامه عملياتي
اعضاي كميته
سامانه فعاليت نوآورانه
فرم ها و فرآيندها
كارگاه ها
بسته هاي طرح تحول
فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فرهنگي دانشجويي</span>معاونت فرهنگي دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فرهنگي دانشجويي</span>معاونت فرهنگي دانشجويي
معرفي معاونت فرهنگي دانشجويي
معاونت فرهنگي دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت فرهنگي دانشجويي</span>مديريت فرهنگي دانشجويي
معرفي مديريت
مدير فرهنگي دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره رفاه</span>اداره رفاه
اطلاعيه
مسئول امور رفاهي
انواع وام
تعهد محضري
صدور تسوي حساب صندوق رفاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور تغذيه</span>امور تغذيه
اطلاعيه
مسئول امور تغذيه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور خوابگاه ها</span>امور خوابگاه ها
اطلاعيه
مسئول امور خوابگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
اطلاعيه
مسئول امور فرهنگي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوق برنامه</span>فوق برنامه
اطلاعيه
كارشناس فوق برنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناس تربيت بدني</span>كارشناس تربيت بدني
اطلاعيه
كارشناس تربيت بدني
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز مشاوره دانشجويي</span>مركز مشاوره دانشجويي
رئيس اداره مشاوره
كارشناسان اداره مشاوره
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي انضباطي</span>شوراي انضباطي
معرفي
اعضاي شوراي انضباطي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پرستاري	</span>گروه پرستاري
مدير گروه
اعضاي هيات علمي
برنامه هاي آموزشي
آئين نامه هاي آموزشي
برنامه كارآموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه فوريت هاي پزشكي</span>گروه فوريت هاي پزشكي
مدير گروه
اعضاي هيات علمي
برنامه هاي آموزشي
آئين نامه هاي آموزشي
برنامه كارآموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> گروه بهداشت </span> گروه بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مهندسي بهداشت حرفه اي</span>مهندسي بهداشت حرفه اي
تاريخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت گروه</span>مديريت گروه
مدير گروه
وظايف مدير گروه
اعضاي هيات علمي
كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه آموزشي</span>برنامه آموزشي
سرفص دروس
آرايش ترمي دروس
طرح دوره و درس
برنامه زماني كلاس
برنامه امتحاني
آئين نامه هاي آموزشي
همايش ها و كنگره ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه</span>آزمايشگاه
آزمايشگاه عوامل شيميايي و سم شناسي
آزمايشگاه عوامل فيزيكي
آزمايشگاه ارگونومي
آزمايشگاه ايمني صنعتي
برنامه كارآموزي
مقاطع تحصيلي
فارغ التحصيلان
دستورالعمل هاي ايمني آزمايشگاه ها
درخواست خدمات آزمايشگاه
كميته ارتباط با صنعت گروه
محوره هاي پژوهشي
لينك هاي مهم در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي
آرشيو اخبار
گالري تصاوير
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> گروه بهداشت عمومي</span> گروه بهداشت عمومي
مدير گروه
اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هاي آموزشي</span>برنامه هاي آموزشي
آرايش ترمي دوره كارشناسي
سرفصل دروس
برنامه هاي آموزشي
ائين نامه هاي آموزشي
برنامه كارآموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه بهداشت محيط</span>گروه بهداشت محيط
مدير گروه
برنامه هاي آموزشي
ائين نامه هاي آموزشي
برنامه كارآموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> گروه مامائي </span> گروه مامائي
مدير گروه
برنامه هاي آموزشي
اعضاي هيات علمي
آئين نامه هاي آموزشي
برنامه كارآموزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه اتاق عمل و هوشبري</span>گروه اتاق عمل و هوشبري
مدير گروه
اعضاي هيات علمي
برنامه هاي آموزشي
آئين نامه هاي آموزشي
برنامه كارآموزي
سلامت دهان مقطع كارداني
گروه هاي كارداني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها و گروه ها</span>واحدها و گروه ها
واحد علم سنجي
واحد مطالعات
واحد تحول و نوآوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كتابخانه ديجيتال</span>كتابخانه ديجيتال
وب سايت كتابخانه ي مركزي دانشگاه
راهنماي استفاده از منابع الكترونيكي
سامانه بانك اطلاعاتي جامع پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
پايگاه هاي اطلاعاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات</span>فناوري اطلاعات
مسئول
شرح وظايف
چند توصيه ايمني به كاربران آموزش
عكس و رسانه
ارتباط با ماPowered by DorsaPortal