۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
شرح وظايف واحد

واحد روابط عمومي

شرح وظايف:

 1. تحلِيل و تشرِيح ارزش ها ، وِيژگِي ها ، دِيدگاه ها ، برنامه رِيزِي هاِي دستگاه ذِي ربط از طرِيق

 

 • همكارِي با مطبوعات ، رادِيو و تلوِيزِيون
 • فعالِيت هاِي انتشاراتِي و تبلِيغِي
 • مشاركت در برگزارِي مجالس ، گردهمائِي ها و نماِيشگاه هاِي داخلِي
 • ساخت فِيلم و تِيزرهاِي تلوِيزِيونِي

 

 1. همكارِي و مشاركت در تبلِيغات عمومِي كشور در رابطه با مقولات فرهنگِي، اجتماعِي و اقتصادِي
 2. جمع آورِي هرگونه اخبار و اطلاعات مورد نِياز
 3. برقرارِي ارتباط مستقِيم با مردم و رسانه هاِي خبرِي
 4. تهِيه طرح تِيپ تبلِيغاتِي در مورد پروژه ها و سِياستها دستگاه ذِي ربط
 5. فراهم آوردن زمِينه تفاهم متقابل مردم و مسئولِين از طرِيق :
 • برگزارِي مصاحبه با وساِيل ارتباط جمعِي
 • برگزارِي ملاقات عمومِي
 • برپاِيِي سخنرانِي ها
 • سفرها ، بازدِيدها و ملاقات ها
 1. تهِيه و تدوِين اخبار ، بِيانِيه ها ، اطلاعِيه ها ، آگهِي ها و پِيام هاِي دستگاه مربوطه و ترتِيب دادن نشر و انعكاس آن در رسانه هاِي جمعِي
 2. بررسِي مطالب مطروحه در وساِيل ارتباط جمعِي و مجامع عمومِي در رابطه با فعالِيت هاِي دستگاه مربوطه به منظور اطلاع رسانِي ، انعكاس به مسوولِين و درصورت لازم پاسخگوِيِي به آن ها
 3. انجام تبلِيغات داخلِي در حوزه دستگاه مربوطه
 4. بررسِي دِيدگاه ها و سنجش افكار عمومِي در چهارچوب وظاِيف محول در ارائه نتاِيج حاصله به مسئولِين دستگاه به منظور اتخاذ روش هاِي اجراِي مطلوب و تدوِين طرح ها و برنامه ها
 5. تهِيه عكس ، اسلاِيد و فِيلم از فعالِيت هاِي دستگاه مطبوع و اِيجاد آرشِيو سمعِي و بصرِي
 6. انجام ساِير امورِي كه برحسب ضرورت از طرِيق بالاترِين مقام دستگاه ذِي ربط جهت اقدام ، ابلاغ مِي گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
322
Powered by DorsaPortal